บ้านและสวน แบบบ้านสวย การตกแต่งห้อง การจัดสวนในบ้าน

Link to ข้อผิดพลาดที่มักพบในการออกแบบจัดสวน

ข้อผิดพลาดที่มักพบในการออกแบบจัดสวน

ในการออกแบบจัดสวนนั้น สวนแบบที่ดีที่สุดก็อาจทำได้จริงเพียง 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ส่วนอีก  20 เปอร์เซ็นต์ อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงก็ได้ และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุด  จึงควรมีการศึกษาถึงจุดบกพร่องในการออกแบบจัดสวน  ...